Blivande Kulturbryggan 2020

Vem ska bära våra städer på si...

Vem ska bära våra städer på sin kropp?

Ett korallrev och sympoiesisk 4H-gård där vi kan vara-med och bär civilisationers kvarlevor på våra axlar.

Ett växande korallrev där civilisationer av bakterier och jäst lär oss om varandets relationer och om hur våra städer tillhör dem vi aldrig träffat. Resan börjar med initiering i korallens inre bland genomlysta mikrocivilisationer och inkapslade organismer och slutar med inbjudan till en församling.

Förväntat resultat

En korall, stor som ett Attefallshus, står på land. Den böljande ytan liknar smock sömnad på textil, men ytan är hård som betong. En struktur som är både gjuten och geometriskt vikt i mjuka kurvor. Färger har gnidits in i materialet. Flera av smock-fickorna är fyllda med lera och jord. Ur jorden växer gräs, mossa och blommor. Vatten porlar ut från strukturens inre.

Du har köpt biljett till en konstupplevelse som ska pågå under en eftermiddag, blivit ombedd att ta på dig oömma kläder och skor. Du har fått låna ett par trädgårdshandskar och har tillsammans med de andra deltagarna börjat göra trädgårdsarbete i miniatyrformat på korallens utsida. Du får pigment att gnida in i materialet. Det spelas musik, invävt med inlästa texter. Du får ett svalkande glas kombucha att dricka.

Under tiden arbetet pågår får ni, två och två, gå in i korallen genom en liten dörr. På insidan - en sur lukt blandat med doften av jord och växter. De välvda och ojämna väggarna lyses upp av det dova ljuset som strömmar in genom sprickor i skalet. Längst väggarna står akvarier fulla av liv. Det bubblar kring stora transparenta flak av symbiotiska kulturer av bakterier och jäst.

Runt omkring hänger textilier av organisk cellulosa. Vissa bitar har lämnats obearbetade och andra har sytts till plagg. Cellulosan är efterlämningar av jäst- och bakteriecivilisationerna i akvarierna. Inuti den genomskinliga cellulosan finns löv, alger och blomblad inväxta och bevarade.

En film visas på en filmduk av vit cellulosa. Människor klädda i textilierna som hänger i rummet rör sig i de miljöer de inneslutna växterna lever. Bär deras minnen. Då en miljö visas i filmen tänds ljus som genomlyser plaggen. Vi bär kvarlämningarna av civilisationer på våra kroppar. Rött lerpigment, använt av människan i tiotusenals år, uppstår när bakterier oxiderar syre i jorden som energikälla. Kommer någon bära kappor vävda ur våra städers ruiner? Kommer någon att dekorera med vårt utarmade uran? Vi kommer alltid att vara-med, den enda frågan är bara hur länge vi önskar vara en aktiv deltagare i våra relationer.

Som avslut på upplevelsen i korallen lämnar den initierade besökaren kvar ett avtryck av något slag. Den initierade bjuds nu in att bli deltagare i det sympoiesiska sällskap som sköter korallen, en blandning av föreningsliv, folkbildning och ritual. Vissa arbetspass leds av konstnärer eller forskare. Inga två pass är likadana. Nästa pass är det du som initierar de nya deltagarna.

Innehåll, tema och ämne

Projektet utforskar två nära angränsande idéer – att vara organism i en relationell värld, och tanken på att de flesta av våra relationer är med organismer som kommer efter att vår civilisation tynat bort.

Vår kultur har internaliserat idéer om varelser som avskiljda från varandra. Nästan all forskning på hur organismer befruktas, växer, utvecklas utgår ifrån bara sju modellorganismer. Organismerna är bra för att förstå celler och dess delar men de lämpar sig inte för att förstå intra-aktion i relationella system. När ekosystem kollapsar pratar vi om de förlorade arterna, men de förlorade relationerna är så mycket fler. Relationen kommer före subjektet, och subjektet är bara ett fenomen som uppstår genom relationer. Verket ska få oss att känna att hela vår kropp och allt som omsluter oss är en serie av vara-med skeenden, för att flytta fokus från subjekt och objekt till relationen.

Projektet ifrågasätter också det populariserade begreppet antropocen. Otaliga relationer kommer bildas ut av våra handlingar. Den enda frågan är hur länge vi kommer vara närvarande deltagare i kommande relationer. Vi låter ett citat av sociologen Benjamin Bratton beskriva det:
"The future city is not for humans. The Anthropocene, the reframing of the Earth in the image of industrial modernity, will be short lived. It will be less of a geologic era than a geopolitical instant. Humans are vanishing. Our cities are not our own. We are building the habitats for life forms other than our own. We are their tools; we are the robots for future insects."

Projektet är skeptiskt till idéer som "ekosystemtjänst" synen på naturen som bestående av individuella agenter som byter tjänster med varandra. Vi är inte i samspel eller beroende av naturen: naturen är samspelet självt. Vi är bara ett fenomen. Vi utforskar det genom att belysa hur andra komplexa fenomen uppstår i samspelet. Korallrev bildas i relationen mellan flertalet organismer, däribland det ryggradslösa djuret Anthozoa och den encelliga Symbiodinium. Av relationen människa och granskog bildas timmerhus. Ladusvalan, i tätt sampel med oss, är nu hotad för att vi slutat bygga lador. Våra städer är artefakter av en nästan ändlös mängd relationer. Vi klär oss i ruinerna av jäst-bakteriecivilisationer för att ställa oss frågan – vem ska bära våra städer på sin kropp?

Metoder, processer eller tillvägagångssätt

Byggnaden konstrueras med en ny metod utvecklad genom en av projektdeltagarnas forskning på KTH. Metoden kallas "parametric patterning of fabric formwork for cast concrete" och bygger på en kombination av den traditionella textiltekniken smocking och gjutning. Gjutna betongytor kan vikas och böjas på samma sätt origami eller kråset på en skjorta. Genom tekniken går det att bilda liknande former som på en korall som annars bara varit möjliga med lera, plast eller glasfiber. Att metoden blandar cement och textil gör också att det blir möjligt att använda naturliga pigment för att färgsätta strukturens material. Metoden har också fördelen att den kan utövas till stor del för hand. Fickorna och formerna skapas genom att trä rep genom öglor i textilen, som sedan dras åt för att skapa parametriskt beräknade ytor. Metoden har aldrig tidigare använts för en byggnad på detta sätt.

Strukturens utsida kommer att utformas för att möjliggöra ett ekosystem av jordmåner, odlingar och vattenströmmar i miniatyr enligt permakultur-principer. Själva byggnadsmaterialet är tänkt att tas från rivningsprojekt runt om Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, som om att byggnaden själv var en symbiotisk varelse som suger upp massa ur sin omgivning.

Organismerna utanpå och inuti strukturen har alla tydliga relationer mellan varandra – bakterier, jäst, människor, växter. Konstnärerna utforskar relationen med organismerna som inuti strukturen bygger sina civilisationer under bästa möjliga förutsättningar. Konstnärer och frivilliga jobbar med de framväxande strukturerna för att låta dem berätta historier om världen omkring oss, och sia om alla de relationer vi deltar i nu och i framtiden. Vi söker upp relationer från naturen runt omkring oss, tar med oss biologiska minnen i form av alger, gräs och blommor och låter dem kapslas in som minnen i cellulosa. Vi klär oss i plaggen för att bära minnena och berätta historierna om städer av cellulosa och koldioxid, städer av sten och metall.

Eftersom alla inte kan följa med oss ut och utforska dessa miljöer filmar vi våra expeditioner ut ur korallen, berättar historier om samspelet. Filmen blir en berättarrösten som tar dig genom utforskandet, lägger djup till upplevelsen. Filmen spelas in tillsammans med koreografer, dansare och biologer. Ett interaktivt moment då filmen visas är att filma deltagaren genom transparenta flak av cellulosa, så att hen ser sig själv inkapslad och innesluten. Vi låter de filmade deltagarnas bilder flyta in i varandra och byggas på över tid.

Samverkan mellan olika områden

Projektet är multimedialt och inkluderar innovativ arkitektur, ekologi, permakultur, bioteknik, textilkonst, mode, dans, film, filosofi och deltagarkultur. Influenser på den arkitektoniska sidan kommer från parametrisk design, origami, kirigami, knyppling och smocking. Att just använda tekniker som bygger på att väva, dra och vika är en passande symbolism för projektet då det påminner om den relationella väv som filosofer som Dona Haraway och Karen Barad använder för att beskriva varandet.

Vi inspireras av Donna Haraways tankar om att både miljörörelsen och marknadskapitalismen lägger för lite vikt vid relationerna på olika tidsskalor, och ser på system som transaktionerna mellan agenter, snarare än relationella. Samarbete med filosofer och forskare på dessa områden kommer vara en central del i den del av projektet då allmänhet och deltagare bjuds in till samtal och föreläsningar.

Arbetet med de biologiska systemen görs i samspel med biotekniker, biologer och ekologer. Element av permakultur arbetas in i att bygga cirkulära system av bevattning mellan akvarier på insidan och växter på utsidan. Naturmiljöer och symbiotiska system som besöks och bevaras i cellulosan utforskas tillsammans med forskare som visar vägen till historierna som filmen berättar för nya deltagare.

Den huvudsakliga publiken i projektet kommer att vara de aktiva deltagare i korallens uppbyggnad, skötsel och drift. Då strukturen är byggd och färdig kommer många av dessa att introduceras som deltagare efter att de besökt korallen och sett filmen. Korallens funktion som lika delar 4H-gård och ritualplats syftar till att försöka starta en folkrörelse kring jakten efter exempel på vackra och generativa symbiotiska samspel. Det meditativa arbetet med att att strö blomblad och alger över cellulosaflak vill vi ska bli en folkhemsaktivitet. Genom att lägga tyngdvikt vid filosofin därifrån tekniken sprids vill vi uppmuntra till ett djupt och brett samtal.

Den del av projektet som andas deltagarkultur görs tillsammans med grupper och kollektiv som vanligtvis arbetar med både samskapade och meningsskapande konstprojekt för vardagen.

Korallens fortlevnad kommer att säkras genom att nya besökare lägger en entréavgift till sitt första besök samt genom donationer. På sådant sätt vill vi att projektet också ska utmynna i ett levande center för biologisk relationell konst.

Har ni kontaktat kulturbryggan och berättat om idéen?

Tack för att du hör av dig till Kulturbryggan. På det stora hela borde det vara möjligt att söka projektbidrag för det du beskriver. Hur det kan komma att uppfattas av våra bedömare och ledamöter är lite svårt att förutse, vi har dock under de senaste åren sett ett ökat inflöde av projekt som kretsar kring olika typer av interaktiva skulpturer. Detsamma gäller tematiken (om man betraktar den utifrån ett mer aggregerat perspektiv) som jag förstår rör sig kring det antropocena, det mellanmänskliga, vår relation till vår fysiska omvärld m.m.

Jag menar på intet sätt att ni bör söka, jag menar bara på att konkurrensen är hård kring vilka som beviljas bidrag i slutändan. Om texten ska tjäna som utgångspunkt för en ansökan så bör ni antingen kika lite på de frågor våra bedömare och ledamöter ställer till projektet (vi har även en blankett som innehåller riktade frågor som refererar till bedömningsgrunderna), eller så kan ni disponera om texten så att ni inleder VAD det konkret ska resultera i, därefter HUR ni ska gå tillväga för att nå förväntat resultat, och slutligen landa i det som ni själva benämner som bakgrund (det som kontextualiserar själva VAD:et och HUR:et).

Budget

Income/existing funding

Biljettförsäljning100 000 SEK

Expenses

Löner (arbete med byggnad)200 000 SEK
Produktionskostnader (byggnad)300 000 SEK
Löner (arbete med biologisk konst)250 000 SEK
Produktionskostnader (arbete med biologisk konst)50 000 SEK
Löner (ljud, ljus, teknik)75 000 SEK
Produktionskostnader (ljud, ljus, teknik)50 000 SEK
Löner (filminspelning)80 000 SEK
Produktionskostnader (filminspelning)30 000 SEK
Löner (projektledning)75 000 SEK
Lokaler60 000 SEK

Total funding goal: 1 070 000 SEK


3 comments

L
lindanurk
6 months ago

Jag har svårt att se silkesmaskar med cellulosan växa på samma lilla yta och vill gärna hålla det till endast cellulosan här, då jag har en massa andra projekt med silket.

H
hugi9ff
6 months ago

Check, har plockat bort silkesmaskarna!

H
hugi9ff
6 months ago

Den här ansökan är inskickad nu, håller tummarna!

0Funded
1 070 000Goal
H
J
L