Golem

Golem är en arkitektonisk struktur byggd av 3D-printade keramiska byggstenar och formmässigt genererad av en bakomliggande, kollektivt genomförd ritual.

Golem handlar om uppförandet av en fullskalig arkitektonisk struktur tillägnad alltings livfullhet, byggd av 3D-printade keramiska byggstenar och formmässigt frammanad av sången och dansen från en bakomliggande, kollektivt genomförd ritual.

What sort of feedback or help are you looking for?

Budget och allmänna råd.

Förväntat resultat

Det är gryning på slätten. Till ljudet av en monoton trumma vandrar en samling människor genom den tidiga morgondimman med en utvald plats i sikte, platsen där Golem - gjord av lera och sjungen till liv - ska bli till. Ritualen som de tillsammans ska hålla kommer att frambringa en cirka fyra meter hög struktur av sammanflätade keramiska trådar balanserandes på gränsen mellan spännande tilldragelse och arkitektonisk anomali, som de kallar sitt och alla andras tempel.

Golem undersöker hur keramisk 3D-printning och participatoriska event kan komma samman i en banbrytande arkitektonisk produktion och ställer sig frågan om hur ny teknik kan användas för att ge deltagarkultur en större roll i formandet av vår byggda miljö. De vagt rituella event som idag föregår en normal byggnadsprocess, som "första spadtaget," en bygglovsansökan, eller liknande, är till sin natur inte särskilt inkluderande. Hur kan transcendentala event, normalt främmande i alla samtida byggnadsmässiga sammanhang, på ett intressant och spännande vis formas för att ligga till grund för en arkitektonisk process präglad av delaktighet på ett nytt sätt? Med Golem vill vi undersöka bland annat dessa sidor av den arkitektoniska skapandeprocessen och vad applikationen utav dem skulle kunna betyda för formandet av framtidens samhällen.

Efter projektets utförande vill vi dela med oss av vår process för att stimulera en djupare interaktion mellan arkitektur och andra konstformer som sång och dans - ett samspel som idag framförallt sker i syfte att inspirera, eller i uppbyggandet av ett teoretiskt eller konceptuellt ramverk. Förhoppningen är att projektet kan öppna upp den arkitektoniska skapandeprocessen och släppa in andra, vanligtvis främmande element att direkt påverka den formmässiga resultatet och att detta kan leda till en vedertagen växelverkan. Kanske kommer framtidens arkeologer att hitta skulpturer och byggnader, Golems från vår tid, och genom att avkoda deras former spela upp och återuppleva den bakomliggande sången och dansen för att lära sig om oss vår kultur?

Innehåll, tema och ämne

Arkitekten Christopher Alexander skriver i en utav sina senaste böcker, The Luminous Ground, om ett problem han observerat inom samtida arkitektur: vår tilltagande oförmåga att skapa "levande" byggnader som vi känner att vi kan relatera till. Grunden till denna problematik finner han i den allmänt rådande mekanistiska världsbilden och den överbetoning på mätbarhet och rationalisering den medför. I motsats till detta använder han sig av begreppet "relatedness" (relaterbarhet) för att peka på en förmåga vissa byggnader har att väcka känslor av samhörighet, och att utstråla liv. Att cirka 80% av alla Sveriges arkitekter väljer att bo i byggnader uppförda före 1920, menar vi är en av många exempel av denna dystra verklighet.

Namnet Golem kommer initialt från Judisk folklore där det beskriver en antropomorfisk varelse skapad av en människa av “dött” material. Men namnet är även vanligt förekommande i filmer, böcker och datorspel inom fantasygenren där det beskriver en figur av vanligtvis lera, sten eller metall som genom en magisk ritual animerats och fått liv.

Genom att ta avstamp i en ritual tillägnad en levande process, formad av processens alla deltagare, är vår ambition att skapa ett tempel som formmässigt representerar en världsbild diametralt annorlunda den rådande mekanistiska världsåskådningen. Denna världssyn är präglad av alltings inneboende livfullhet och beskriver en värld där allting lever och där allting, i och med detta, relaterar till allt annat. Kanske är det vår allmänt rådande mekanistiska syn på världen som möjliggör att vi kan behandla vår miljö på det oansvariga sätt som vi gör idag? Och kan en djupare insikt om världens sammanvävda och levande komposition i så fall få oss att ändra oss? Om så är fallet, kan själva konkretiseringen av ett tempel som belyser och i grunden uttrycker tanken om alltings inneboende livfullhet, innebära ett betydelsefullt steg i rätt riktning?

Slutligen innebär 3D-printing ett paradigmskifte inom nästan all tillverkning, så även inom byggindustrin. Detta beror främst på att unik och komplex form inte längre är kostnadsdrivande, till skillnad från konventionell tillverkning där stora identiska serier och enkla former är de billigaste alternativen. I och med detta uppstår möjligheten att på nytt integrera ornamentala och expressiva former i vår byggda miljö, och även på detta vis är Golem ett betydelsefullt tillskott för utvecklingen av vår samtida och framtida byggda miljö.

Metoder, processer eller tillvägagångssätt

Ritualen hålls och spelas in

En ritual hålls under vilken deltagarna sjunger och dansar och samlar lera från omgivningen som sedan grävs ner på platsen för templet. Med hjälp av mikrofoner och motion capture-sensorer spelas sången och dansen från ritualen in.

Sången och dansen skapar 3D-element

Rörelserna från ritualen styr riktning och tjocklek av en samling trådlika elements genom ett 3D noise (ett verktyg som som är vanligt förekommande inom bland annat datorspelsbranschen för att uppnå mer naturtrogna former). Och sångens frekvenser och harmonier styr applikationen av ett annat noise på en mindre skala vilket get elementen en komplex textur.

3D-elementen vävs samman

Genom olika dynamismer (beskrivna mer ingående senare) inspirerade av Hinduistisk tempelarkitektur för att bland annat representera ett levande universum, vävs 3D-elementen samman till en struktur.

Strukturen delas upp

3D-modellen skärs upp i delar som storleksmässigt går att printa och som får plats i en ugn. För att undvika problem under printningen sker uppdelningen även på så vis att lutningen av varje byggsten inte blir för stor.

Instruktioner till 3D-printern skapas

Genom att i ett 3D-program placera flera gradvis sluttande plan inom varje byggsten och sedan extrahera kurvan där dessa element korsar varandra kan instruktioner om hur 3D-printern ska röra och bete sig skapas. Denna process är en egenhändigt skapt algoritm för tillverkningen av 3D-printade föremål av lera.

Byggstenarna 3D-printas

Arbetet med att 3D-printa byggstenarna kan nu börja. De problem som har uppkommit i skapandet av tidigare, småskaliga, 3D-printade strukturer har vi själva varit tvungna att finna lösningar på. Saker som "non-planar 3D-printing" med varierande flöde, invändig supportstruktur med plats för armering, och att behandla alla raka ytor (som till exempel de motliggande inre sidorna av två eller fler byggstenar) så att de blir veckade (eftersom platta och raka ytor tenderar att böja sig när de torkar), är ämnen som vi i projektgruppen har arbetat med tidigare och som finner värde i projektet. Oss veterligen finns det inte någonstans i världen en struktur byggd av 3D-printade byggstenar liknande de i det här projektet

Byggstenarna bränns och fylls

De keramiska byggstenarna bränns och fylls med en blandning av cement och lecakulor.

Grunden gjuts och byggstenarna muras ihop

En grund gjuts på platsen och byggstenarna muras ihop med vanligt murbruk. Genom varje byggsten förs vajrar som fästs i ringar fastgjutna i grunden.

Samverkan mellan olika områden

Inspirationen till templets processbundna utformning är bland annat hämtad från Hinduistisk tempelarkitektur. Traditionellt utgår uppförandet av Hinduistiska tempel från en samling regler och processer applicerade om och om igen i olika skalor. Dessa uråldriga skapandeprinciper fungerar som algoritmer, möjliga att använda sig av i diverse avancerade 3D-modelleringsprogram förekommande bland annat inom datorspelsbranschen, som de program vi använder i det formmässiga skapandet av Golem är utvecklade för.

Men Hinduistisk tempelarkitektur är intressant för oss även på grund av den aspekt av projektet som handlar om att med en struktur förmedla en känsla och förståelse för alltings livfullhet. Genom processernas dynamiska karaktär strävar nämligen den Hinduistiska tempelarkitekturen bland annat att fysiskt representera ett levande universum i konstant rörelse och förändring.

Utöver dessa influenser, som har att göra med med hur uråldriga, religiösa byggnadsmetodiker och avancerad 3D-modellering kan komma samman, genomsyras projektet dessutom av interaktionen mellan arkitektur och sång och dans. Det har sagts att "Writing about music is like dancing about architecture." Templet vänder denna tes ut och in och ifrågasätter föreställningen att dessa skilda konstformer inte besitter någon vidare förmåga att illustrera och berätta om varandra, då templets expressiva former bokstavligt talat sjungs och dansas till liv av ritualens deltagare under det ceremoniella eventets förflytande.

Golem handlar i större utsträckning om formandet och utfallet av flera samverkande processer (av både fysisk och digital art), snarare än direkt design. I skapandet av templet fokuserar vi som arkitekter på användandet och utvecklandet av processer istället för att, på traditionellt vis, godtyckligt designa en form med mer konventionella verktyg. Detta tillvägagångssätt möjliggör bland annat att mer intrikata och komplexa former kan produceras med större enkelhet och överskådlighet och är ett sätt att frambringa en ny arkitektur.

Har ni kontaktat kulturbryggan och berättat om idéen?

Tack för att du kontaktar oss. Min bedömning är att det borde vara möjligt att pröva det du beskriver som en ansökan inom ramen för vårt projektbidrag. Det finns ett par viktiga saker du bör vara införstådd med innan du sätter igång med själva ansökan. Givetvis är det viktigt att ha koll på våra villkor, vilken typ av sakkunskap du vill ska bedöma det du beskriver, våra utgångspunkter vid bedömningen av projekt samt de frågor våra bedömare och ledamöter ställer till projektet.

Budget

Expenses

Löner500 000 SEK
Personer med F-skatt300 000 SEK
Lokaler50 000 SEK
Produktionskostnader300 000 SEK
Resor20 000 SEK

Total funding goal: 1 170 000 SEK


1 comment

H
hugi9ff
6 months ago

Några kommentarer:

På "förväntat resultat" pratar vi nästan bara om process. Jag tror att det kan vara bra med en mer målande beskrivning av hur det kan komma att se ut när Golem blir till. På vilket sätt är det en "väsentligt annorlunda" resultat? Eftersom det ju tillslut faktiskt blir en statiskt och inte interaktiv byggnad, på vilket sätt är det färdiga verket annorlunda? Vi vill undersöka "vad applikationen utav dessa skulle kunna implicera för formandet av framtidens arkitektur", men kanske blir ansökan starkare av att vi också fyller i med vad vi tror resultatet blir? Tror vi att formspråket kommer kunna påverkas av sången? Kommer en framtida arkeolog med doktorsavhandling i Golem-byggnader från tidigt 2020-tal kunna spekulera i vilken melodi, eller iallafall tonart, tempo och känsla sången förmedlat? Kan byggnaden översättas tillbaka till sång?

Kommer resultatet kanske rent av bli en ny folkrörelse av människor som sjunger fram skulpturer till sina trädgårdar? Blir processen open source och grunden till en ny praktik?

H
J
A